CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Botiga de TV3

 

La Botiga de TV3 és titularitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA que gestiona els canals de televisió públics de la Generalitat de Catalunya (TV3, Catalunya Ràdio i la resta de plataformes de comunicació).

 

1) Objecte i àmbit d'aplicació. Identitat de la Companyia i informació de contacte

Les presents Condicions Generals tenen com a objecte regular la relació entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant, CCMA, SA), amb CIF A08849622, responsable dels productes adquirits i vostè (en endavant el Client), relatives a totes les transaccions realitzades a través de la present pàgina web.

Sense perjudici de l'anterior, actualment el servei és gestionat per la companyia Etailers Ecommerce, SL, situada a la Via Ausetània, (Ed. Ter) 13, 1a planta, 08560 - Manlleu (Barcelona), amb CIF B64629934, companyia responsable de la gestió de les comandes, de la logística i el lliurament dels productes adquirits (en endavant, eTailers).

D'acord amb el que s’exposa anteriorment, la contractació es realitza directament amb eTailers.

 

2) Acceptació de les condicions de contractació

Per poder adquirir els productes de La Botiga de TV3 és imprescindible ser major d’edat. El fet d’utilitzar els serveis que s’ofereixen als clients, efectuar les compres i subscriure’s als enviaments de butlletins comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les Condicions Generals i la política de privacitat vàlides en el seu moment.

En el moment de l’acceptació de les condicions de la Botiga vostè adquireix la condició de Client de la CCMA, SA i d’Etailers com es descriu en aquestes Condicions Generals.

Els documents electrònics en què queden formalitzades les compres s’arxiven durant el període legal establert amb les garanties de seguretat i de privacitat adequades.

Etailers remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes condicions generals, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes generals i particulars, a través de correu electrònic, abans que es compleixin 24 hores de la contractació

Alguns productes poden estar subjectes a disponibilitat. La plataforma no permet contractar o adquirir productes que no es troben disponibles o no hi ha estoc suficient disponible. Sense perjudici de l'anterior, i amb caràcter excepcional, pot existir trencament d'estoc de forma simultània a la comanda realitzada pel client, situació que li serà comunicada bé per concertar una nova data d'enviament, bé per cancel·lar la comanda, a elecció del Client, i sense cap cost.

 

3) Condicions de contractació (Preu, forma de pagament, lliurament de productes i desistiment)

Per poder adquirir els productes seleccionats en La Botiga de TV3 serà imprescindible el pagament previ en el moment de realitzar la comanda d’acord amb les condicions indicades en els punts següents:

3.1 Preus

Els preus comunicats a l'oferta inclouen tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Així mateix, el preu dels productes s’explicitaran a la confirmació de la comanda juntament amb les presents Condicions Generals.

En el cas de promocions o ofertes en els productes, aquestes estaran clarament explicades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

La CCMA, SA es reserva el dret d'efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.

 

3.2 Forma de pagament

El pagament amb targeta de crèdit o dèbit es realitza a través d'una passarel·la de pagament (TPV Virtual) que utilitza el sistema de seguretat "Secure Socket Layer", que xifra la connexió i incorpora directament les dades al servidor segur de l'entitat bancària.

Els pagaments amb transferència bancària reservaran el producte comprat durant 48h; en cas de no haver rebut la transferència bancària o comprovant de la mateixa, la comanda passarà a ser cancel·lada.

Si té problemes per formalitzar el pagament amb targeta, li recomanem contactar amb la seva entitat bancària a la vostra targeta permet realitzar compres en línia.

En el cas que eTailers no pugui efectuar el cobrament per qualsevol motiu, la contractació es considerarà no finalitzada. Així mateix, l'informem que, si durant l'execució del Contracte no fos possible algun cobrament, eTailers podrà suspendre o cancel·lar el servei en qualsevol moment. Sense perjudici de l'anterior, s'informarà al Client perquè pugui solucionar la incidència que impedeix el cobrament.

 

3.3 Pagament  segur

En conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, us informem que eTailers verifica la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d'una comanda.

Aquest procés forma part de la nostra lluita contra el frau en les maneres de pagament per Internet i per protegir el conjunt dels consumidors.

eTailers ha dissenyat un procés de verificació amb l'objectiu d'impedir la utilització fraudulenta de les dades bancàries dels nostres clients. En l'àmbit d'aquest procés, eTailers es reserva el dret de sol·licitar als seus clients l'enviament (per fax o correu postal) d'una còpia de les dues cares del seu document nacional d'identitat, així com d'un justificant del seu domicili de menys de tres mesos d'antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d'aquests documents. Els documents sol·licitats hauran d'enviar en un termini de sis dies hàbils.

eTailers es reserva el dret d'efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

 

3.4 Lliurament i despeses d'enviament

eTailers realitzarà els màxims esforços possibles per lliurar els productes adquirits pel Client en tres dies hàbils com a màxim des de la recepció de la comanda i el seu pagament. Sense perjudici de l'anterior, els lliuraments depenen ineludiblement de causes no controlades per eTailers, com ara el trànsit existent en un moment determinat o possibles incidències que el repartidor pugui trobar o patir (avaries, accidents, vagues, etc.), de manera que el Client haurà de considerar tant la data com la franja horària com aproximades i indicatives.

En qualsevol cas, si el lliurament es demora, el Client podrà posar-se en contacte amb el transportista assignat (a través del mail amb les dades de contacte i traçabilitat que rebrà una vegada surti l’enviament) o amb la Botiga de TV3 al telèfon 930016534.

Les despeses d'enviament són les indicades en cada moment a la pàgina web, depenent de les opcions escollides pel Client.

Si el Client no es troba a l'adreça indicada per rebre el seu paquet, intentarà lliurar el paquet la persona que es trobi en aquest domicili en el moment del lliurament. Si aquest lliurament resultés fallida, es deixarà nota d'avís al destinatari amb totes les dades de l'enviament i via de de contacte per fixar nova data de lliurament.

Si no fos possible contactar amb el Client ni fer l’entrega, es reemborsaran els imports abonats dins dels catorze (14) dies següents del darrer intent per entregar la comanda, quedant la mateixa cancel·lada i notificada al Client. Sense perjudici de l’anterior, no es retornaran els costos d’enviament i logística en què eTailers hagués pogut incórrer per intentar el lliurament.

 

3.5 Desistiment i devolucions

El client disposarà d'un termini de 15 dies, a comptar de la recepció dels béns contractats per exercir el dret de desistiment.

La comanda retornada serà recollida per eTailers a través del seu propi servei logístic, i s'haurà d’acompanyar amb l'albarà de lliurament i, si escau factura emesa per eTailers. El Client podrà retornar qualsevol article sempre que, per motius de protecció de la salut o higiene, no hagin estat desprecintats, exposats a condicions inadequades o manipulats de qualsevol forma.

A efectes de l'exercici de desistiment, en cas de realitzar la compra d'un pack, aquest haurà de tornar-íntegrament, mantenint el plàstic de precinte sense cap desperfecte.

Es reemborsaran els imports abonats dins dels catorze (14) dies següents a haver recepcionat el producte a través del mateix mitjà de pagament que va utilitzar el client per adquirir el producte. Si el mètode de pagament utilitzat pel Client no sigui apte per a la devolució (per exemple, que la targeta de crèdit o dèbit utilitzada hagués caducat en el moment de realitzar la devolució), la CCMA, SA es posarà en contacte amb el Client per sol·licitar un mètode alternatiu per a aquesta devolució. Sense perjudici de l’anterior, no es retornaran els costos d’enviament i logística en què eTailers hagués pogut incórrer per fer el lliurament, recollida i gestió de la devolució del producte o productes.

En cas de devolucions com a conseqüència de productes defectuosos, la CCMA, SA procedirà al canvi del mateix amb bones condicions sense que el Client hagi d’assumir les despeses de la devolució.

 

El Client comunicarà a la CCMA, SA dins el termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de desistiment. En concret, pot dirigir-se al formulari de Contacte de la Botiga de TV3 o l'email botiga@ccma.cat, on li facilitaran un formulari de desistiment que haurà de remetre degudament emplenat.

Podeu utilitzar, en qualsevol cas, el model de formulari que incloem a continuació, tant en cas de comunicació postal com electrònica, incloent-hi la informació que trobarà en el seu full de comanda o factura:

 

A l'atenció de:

Etailers Ecommerce S.L.

D./Dª _________________________, amb domicili a _________________ per la present els comunico que desitjo desistir del nostre contracte de venda o subscripció amb número de comanda ____________________ sol·licitat en data _____________________ i rebut en data ____________________.

 

Si un producte arribés trencat, danyat o en males condicions o fora diferent al sol·licitat, la CCMA, SA es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, substituint-lo pel producte adequat, sense càrrecs addicionals.

 

4) Atenció al Client

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb La Botiga de TV3 a través dels següents mitjans:

- Telèfon: 930016534

- Adreça de correu electrònic: botiga@ccma.cat

 

5) Idioma

L'idioma en què es perfeccionarà el contracte és el català.

 

6) Responsabilitats de la CCMA, SA i eTailers

La CCMA, SA i eTailers garanteixen la qualitat del producte i servei contractat. Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions generals podrà donar lloc a la devolució dels productes.

 

 

7) Responsabilitats del Client

El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l'emplenar els formularis de contractació, evitant causar cap tipus de dany o perjudici a la CCMA, SA i a eTailers per la incorrecció dels mateixos.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de eTailers sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

 

En el moment de rebre un paquet, el Client haurà de:

• Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.

• Assenyalar qualsevol anomalia en l'ordre de compra, fent constar les seves reserves signant el document proporcionat pel servei d'enviament a domicili.

 

8) Garantia

La CCMA, SA respondrà davant el Client de qualsevol falta de conformitat que manifestin els lliuraments, tal com estableix la normativa vigent. Sense perjudici de l'anterior, aquesta falta de conformitat s'ha de posar de manifest pel Client el més aviat possible dins del període de garantia establertes per la normativa d'acord amb la naturalesa del bé adquirit.

 

9) Dades personals i comunicacions comercials

Per poder formalitzar la seva compra és imprescindible que li demanem les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d’accedir a la seva petició.

El responsables dels tractaments són la Catalana e Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA), amb domicili la Via Augusta, 252, 08017 de Barcelona i l’empresa Etailers Ecommerce, SL (en endavant eTailers) amb domicili al Carrer Ausetània (Ed. Ter) 13, 1 planta, 08560 Manlleu (Barcelona).

La seva informació personal serà tractada per poder gestionar correctament la seva comanda, el seu compte d’usuari i si ens ha atorgat el seu consentiment per enviar-li la nostra newsletter o altres comunicacions comercials amb informació que puguem considerar del seu interès.

ETailers és l’empresa que actualment gestiona el servei de la Botiga de TV3 i és responsable de la gestió de les comandes, de la logística i de l’entrega dels productes comprats.

En el cas que vostè compri com a client de la Botiga de TV3 ho podrà fer amb dues modalitats diferents:

  • Com a usuari. En aquest cas, com que vostè ens haurà atorgat el consentiment, ens guardarem les seves dades per altres compres a la Botiga de TV3. Així, serà més fàcil l’accés i més còmode la compra.

Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos i millorar els nostres serveis, a partir de la informació que ens facilitin els clients elaborarem un perfil comercial. En cap cas es prendran decisions automatitzades ja que únicament serviran per suggerir determinats productes.

  • Com a usuari anònim: Una vegada perfeccionada la compra les dades seran despersonalitzades i anonimitzades i únicament les guardarem durant el temps que estableix la legislació fiscal i tributària aplicable. En cap cas ens posarem en contacte amb vostè per oferir-li productes que puguin ser del seu interès.

La CCMA, SA i eTailers estan legitimades per fer el tractament de les seves dades ja que el Client ha atorgat prèviament el seu consentiment informat.

 

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant comunicat per escrit a l'adreça abans indicada amb la referència "BOTIGA DE TV3 – PROTECCIÓ DE DADES” al Carrer de la TV3, s/n, 08970 Sant Joan Despí o  mitjançant correu electrònic a l'adreça botiga@ccma.cat o bé mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web.

La CCMA, SA  i eTailers tenen implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveuen les referides normatives.

Així mateix, les seves dades s'incorporaran en un fitxer titularitat de Etailers Ecommerce, SL, situada en Carrer Via Ausetania, (Ed. Ter) 13, 1a planta, 08560 - Manlleu (Barcelona), amb l'única finalitat de gestionar la relació comercial derivada de la contractació.

 

Trobareu més informació de la nostra política de protecció de dades a http://www.ccma.cat/avis-legal/proteccio-de-dades/

 

10) Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts a la Botiga de TV3 corresponen en exclusiva a la CCMA, SA o a tercers que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la CCMA, SA o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l'exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra índole. La CCMA, SA no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d'aquests drets que pugui cometre com a usuari.

 

11) Jurisdicció i Llei aplicable

La relació entre La CCMA, SA o eTailers i el Client es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili del Client.

La CCMA, SA i eTailers perseguiran l'incompliment de les presents Condicions Generals, així com qualsevol utilització indeguda de la web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

 

12) Resolució de conflictes en línia en cas de compra o subscripció

En relació a la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, l'Art. 14.1 del Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per a interposar les seves reclamacions, que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.